គន្ធា

គន្ធា

ម្ចាស់សំអាងការ

ជាម្ចាស់សំអាងការ និងជាអ្នកមើលខុសត្រូវ គ្រប់គ្រង់ និងចាត់ចែងការងារផ្សេងៗសម្រាប់ក្រុមការងារសម្អាង ។

Related Team

Dimply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy texen book. It has survived not only five centuries, but also the leap iining esse.

ស្រីលាភ

អ្នករៀបចំតុបតែងអ្នកកំដរ

នីតា

អ្នករៀបចំតុបតែងសម្អិតសម្អាងកូនក្រមុំ

Jesof Roy

Wedding Cordinator