កៅអីស្តេច

យើងខ្ញុំក៏មានកៅអីស្តេច ឬកៅអីក្បាច់ សម្រាប់ប្រើក្នុងពីធីកាត់សក់បង្កក់សិរី និងសម្រាប់អង្គុយទទួលភ្ញៀវមុខរោងការផងដែរ ដោយតម្លៃគឺគិតទៅតាមទីកន្លែងជិត ឬឆ្ងាយ។ កៅអីទាំងអស់មានចំនួន ១២កៅអី រួមទាំងតុចំនួនមួយផងដែរ៕