តុបតែងផ្ទះ | ដេគ័រ

ខាងយើងក៏មានទទួលរៀបចំតុបតែងគេហៈដ្ឋានជាមួយនឹងក្រណាត់ ឬផ្កាស្រស់ផងដែរ ចំណែកឯតម្លៃគឺគិតទៅតាមការកម្មង់ចង់បានរបស់អតិថិជន ដូចជារៀបម៉ូតខ្ពស់ ឬទាប ដាក់ផ្កាក្រាស់ ឬរង្វើ និងតាមប្រភេទនៃផ្កាផងដែរ ព្រោះថាតម្លៃនៃប្រភេទផ្កានីមួយៗ គឺតែងតែខុសគ្នា ដូច្នេះយើងក៏គិតតម្លៃខុសគ្នាទៅតាមហ្នឹងដែរ។ លោកអ្នកអាចជួលសម្រាប់តុបតែងតែខាងមុខរោងក៏បាន រៀបចំទាំងក្នុងផ្ទះក៏បាន ទៅតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នក៕