ថតរូប

មានទទួលថតរូបគ្រប់កម្មវិធីតូចធំ ជាមួយនិងជាងដែលជំនាញ និងមានទឹកដៃល្អក្នុងការរៀបចំម៉ូត និងផ្តិតយករូបភាពបានភ្លឺច្បាស់ស្អាត ទាក់ភ្នែក ធានាថាលោកអ្នកនឹងមិនខកបំណងទេ។